Tra cứu đồ án tốt nghiệp đại học

ứng dụng Watermark trong bảo mật dữ liệu
Sinh viên: Nguyễn Xuân Dương Năm bảo vệ: 2008 Số điểm: 1000/1000

Nội dung mô tả đề tài

Đề tài có nhiều ứng dụng trong thực tế
Đánh giá tốt
Đánh giá rất tốt